Outorisá un persona

RCN Studiefinanciering no mag duna informashon di persona na terseronan, ni maske si e persona ta menor di edat. Na esun konserní so nos ta duna informashon.

Bo ke pa un otro persona atendé bo asuntunan na RCN Studiefinanciering? E ora ei bo mester outorisá e persona.

Kon mi ta regla un outorisashon?

Uza e formulario aki (na Hulandes) si bo ke outorisá un persona.

Anulá un outorisashon

Bo por anulá bo outorisashon na kualkier momentu.

Riba e formulario bo por yena e fecha di fin di e outorisashon. Yena tambe e informashon di bo mes i di e persona outorisá. No lubidá di pone bo firma.