Maneho di kontratashon 2018-2020

E maneho di kontratashon ta duna e kuadro dentro di kua ZVK ta kontratá e diferente tipo i sorto di dunadónan di kuido den 2018.

Nos aseguradonan tin derechi ariba kuido ‘den natura’. Ta p’esei ZVK ta hasi palabrashonnan kontraktual ku dunadónan di kuido, tantu praktikantenan individual komo institushonnan. No ta nesesario pa ZVK sera un kontrakt ku kada un dunadó di kuido, pero mester kontratá sufisiente dunadó di kuido si, di manera ku tur asegurado por akudí na un dunadó di kuido kontratá pa risibí kuido. Di e manera ei ZVK ta garantisá aksesibilidat di kuido pa su aseguradonan.