Kuido no kontratá

No ta ku tur dunadó di kuido ZVK ta sera un konvenio.  Den kaso ku ZVK no tin un kombenio ku un dunadó di kuido, e loke ta sigui lo ta vigente.

Den kaso ku un asegurado ke risibí kuido serka un dunadó di kuido no kontratá, mester pidi un pèrmit previo pa esaki serka ZVK. Esaki ta enserá ku e asegurado mes ta skohe pa un otro dunadó di kuido ku esun na kua el a keda referí pa su dokter di kas, spesialista o dokter di djente di kua artíkulo 10, insiso 4 di e Dekreto di seguro di kuido BES (Besluit zorgverzekering BES) ta aplikabel.

Artikulo 10, insiso 4 di e Dekreto di seguro di kuido BES (Besluit Zorgverzekering BES) ta menshoná e echo ku den kaso ku un asegurado haña pèrmit pa risibí kuido serka un dunadó di kuido no kontratá, e asegurado tin e derechi pa risibí kompensashon total o parsial di e gastunan médiko ku e mes a paga adelantá. Den kaso ku tin sufisiente otro dunadó di kuido ku kua ZVK tin un kombenio i ku por ofresé e mes un tipo di kuido a base di indikadónan manera kalidat i efisiensia, lo no aprobá e petishon pa kuido a base di artíkulo 10, insiso 4.  

E asegurado por entrega su faktura(nan) di e dunadó di kuido serka ZVK. ZVK lo kontrolá e faktura(nan) despues di kua lo hasi pago kompleto o parsial di e fakturanan aki. ZVK lo no paga faktura di dunadónan di kuido no kontratá mas, sino ta eksigí di e asegurado pa e mes paga esaki i deklará nan serka ZVK. 

Dor di husga dunadónan di kuido segun indikadó nan di kalidat, por establesé kriterionan pa kuido di kalidat i efisiente. Ta apliká e kriterionan aki na momento ku ZVK ta hasi atkisishon di kuido, den kua no ta ekskluí atkisishon selektivo.

Pa por entregá un petishon kompleto serka dòkter di kas òf spesialista, mester inkluí e siguiente dokumentonan: 

  • deklarashon médiko di referente (dòkter di kas òf spesialista),
  • oferta di e provedor di kuido no-kontratá, ku deskripshon eksakto di e tratamentu i e gastunan total di esaki; 
  • deklarashon di aprobashon firmá pa e asegurado

No ta prosesá petishonnan inkompleto.

Kuadro hurídiko

E kuadro hurídiko ta wòrdu forma pa e Dekreto di seguro di kuido BES (Besluit zorgverzekering BES) i e Areglo di derechi ariba seguro di kuido BES (Regeling aanspraken zorgverzekering BES). A base di esaki por garantisá ku aseguradonan por risibí kuido ‘in natura’, te asina leu ku por ofresé e kuido aki di forma rasonabel riba e islanan. Pa hasi esaki posibel, ZVK ta sera kombenio ku dunadónan di kuido ku ta bini na remarke pa esaki. 

Punto di salida ta keda ku aseguradonan mester akudí na dunadónan di kuido ku tin un kombenio ku ZVK (artíkulo 10, insiso 2 di e Dekreto di seguro di kuido BES).

Den e dekreto tin stipulá tambe ku aseguradonan por akudí na dunadónan di kuido no kontratá, tantu riba e isla unda nan ta biba, komo den eksterior. Esaki ta posibel segun artíkulo 10, insiso 4 di e Dekreto.  Ku permit previo di ZVK, e asegurado por akudí na un dunadó di kuido no kontratá i por hasi apelashon riba kompensashon parsial o kompleto di e gastunan ku el a hasi pa e kuido médiko ku el a risibí.