Esnan no sigurá

Personanan ku ta kumpli ku un di e siguiente diskripshonnan no por reklamá seguro di kuido mediko riba un di e islanan BES.

  1. Studiantenan prosedente di pafó di teritorio BES: bo ta permansé solamente pa motibunan di estudio riba un di e islanan BES.
  2. Kore stashi òf ‘au pair’: bo ta permanesé riba un di e islanan BES pa kore stashi of komo ‘au pair’.
  3. Emplea for di Hulanda: bo ta traha na Hulanda pa un organisashon segun lei públiko riba un di e islanan BES. Ni bo esposa(o) komo miembronan di famia ku ta biba serka bo no ta sigurá, a menos k unan haña empleo riba un di e islanan BES. 
  4. Empleo durante tres luna pafo di teritorio BES: bo ta biba riba un di e islanan BES, pero ta empleá pa un periodo di tres luna konsekutivo pafo di teritorio BES. Den kaso ku bo ta hasi trabou pa un doño di trabou ku ta biba of ta establese riba un di e islanan BES, e ora ei si bo ta keda sigurá. 
  5. Ta traha pa un dunadó di trabou Hulandes: bo ta biba na Hulanda i ta traha riba un di e islanan BES pa un dunadó di trabou ta biba of ta establesé na Hulanda.  
  6. No tin pèrmit di estadia of deklarashon ‘van rechtswege’: bo ta permanesé riba un die islanan BES sin un deklarashon ‘van rechtswege’ of sin un permit di estadia temporal of indefiní.
  7. Sigurá na Hulanda: bo ta sigurá na Hulanda bou di e lei di kuido proplonga i bo ta suheto na seguro obligatorio bou di e lei di seguro médiko. 
  8. Pa tres lunaemplea riba teritorio BES: bo ta empleá temporalmente (pa un periodo di maksimal 3 luna) riba un di e islanan BES, pero no bo no ta biba riba un di e tres islanan ni tampoko bo salario ta someté na impuesto di entrada BES.

Paga Tinu: Bo tabata ousente pa un periodo mas laargu ku 8 luna? Notifiká esaki na bo oficina di senso korespondiente.