Hulanda Karibense: 57 porshento di trahadó ta antiano

Na 2018,  57 porshento di trahadó di edat di 15 pa 75 aña na Hulanda Karibense a nase na un di e islanan di Antia Hulandes (anterior) i Aruba.

empleado

Na Boneiru esaki tabata 58 porshento, na Sint Eustatius 56 porshento i na Saba 51 porshento. Esaki a sali den e sifranan di mas nobo di e Investigashon di Trahadó na Hulanda Karibense (AKO, Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland) 2018 di CBS.

Dunadónan di trabou na Hulanda Karibense ta rekerí pa realisá sierto esfuerso pa semper yena vakatura ku empleado lokal promé. Solamente si esaki no logra, dunadónan di trabou por tuma hende di pafó di e isla en kuestión. Pa hulandes ku bini di Aruba, Kòrsou òf Sint Maarten, pa hulandes oropeo i pa merikano no tin mester di pèrmit di trabou den e kaso aki. Ku eksepshon di algun funshon esaki sí ta nesesario pa hende di otro pais.

Mas trahadó

E kantidat di trahadó na Boneiru na 2018 tabata 11.2 mil. Esei ta mas o ménos 500 mas ku na 2016. E porsentahe di trahadó ku a nase na e parti karibense di Reino na 2018 ta 1 punto di porshento mas haltu ku na 2016 i ta 58 porshento.

Sint Eustatius i Saba tambe tabatin mas trahadó na 2018 ku na 2016 (respektivamente 250 i 190 persona). Na Sint Eustatius awor ta traha 1.9 mil persona i na Saba 1.2 mil. Ta traha espesialmente mas persona ku a nase na e parti karibense di Reino. Na 2018 nan tabata forma 56 porshento di e trahadónan na Sint Eustatius (+2 punto di porshento) i 51 porshento di e trahadónan na Saba (tambe +2 punto di porshento).

E porsentahe di hende di Amérika sentral i Suramérika tambe a oumentá na e tres islanan, na Boneiru relativamente hopi, ku 2 punto di porshento pa 24 porshento na 2018.

E parti di hulandes oropeo bou di e trahadónan na Boneiru a keda meskos i te ainda ta basta mas grandi ku na e dos otro islanan di Hulanda Karibense. Na Saba, kaminda tin un universidat médiko merikano, un parti relativamente grandi di e trahadónan ta di desendensia norteamerikano.

stat1_pap

Profeshon di ekonomia

Habitante ku a nase na un di e islanan di Antia Hulandes (anterior) i Aruba ta traha relativamente frekuente den profeshon di ekonomia di empresa i profeshon atministrativo. Esaki ta konta tantu pa Boneiru komo pa Sint Eustatius i Saba. Na Boneiru 21 porshento ta traha den profeshon di ekonomia di empresa i profeshon atministrativo, na Sint Eustatius 20 porshento i na Saba 18 porshento. Di e personanan ku a nase den e parti karibense di Reino 16 porshento ta kolaboradó atministrativo i 22 porshento ta traha na gobernashon públiko i servisionan di gobièrnu.

stat2_pap

Suramerikano

Sentroamerikano i suramerikano na Hulanda Karibense ta traha relativamente frekuente den profeshon tékniko i di servisio. Hopi sentroamerikano i suramerikano por ehèmpel ta traha komo trahadó den konstrukshon (27 porshento) òf trahadó di limpiesa (12 porshento). Algu ménos ku 5 porshento ta weter òf trahadó den bar.

Di tur trahadó na Boneiru 19 porshento ta traha den profeshon tékniko i 15 porshento den profeshon di servisio, di e suramerikanonan i sentroamerikanonan respektivamente 38 i 26 porshento. Pa Sint Eustatius e porsentahenan ta respektivamente 35 i 20 porshento, pa Saba 27 i 27 porshento.

Un parti relativamente grandi di esnan na Boneiru ku nashonalidat hulandes ku a nase na Hulanda Oropeo ta traha komo mènedjer den profeshon di kuido, di bienestar, i pedagógiko. Di tur trahadó na Boneiru, 10 porshento ta traha den profeshon di kuido i bienestar, 6 porshento den profeshon pedagógiko i 6 porshento komo mènedjer, di e personanan ku nashonalidat hulandes ku a nase na Hulanda Oropeo respektivamente 16, 12 i 11 porshento.

stat3_pap