DUO ta bishitá region di Karibe - Paga bèk bo debe di estudio? No paga mas ku nesesario!

Tin algun èks-studiante ku ta pagando bèk un suma mensual mas haltu ku nesesario pa paga nan debe di estudio. P’esei, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ta paga atenshon èkstra na esaki durante e bishita di otoño na e region di Karibe. For di fin di sèptèmber te ku kuminsamentu di novèmber konsekutivamente lo bishitá Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Aruba, Boneiru, i Kòrsou. Riba kada isla, durante e bishita lo habri ofisina di servisio temporal, i riba algun isla DUO lo organisá enkuentronan di informashon tokante finansiamentu di estudio.

DUO - Bezoek de Antillen

Habitante di e region di Karibe ku ta paga bèk un debe di estudio na DUO, hopi biaha ta  paga un suma mensual mas haltu ku nesesario. Generalmente, e motibu pa esaki ta ku entrada di esun ku ta paga bèk no ta konosí serka DUO, ku konsekuensia ku no ta tene kuenta kuné den kalkulashon di e suma mensual. Hopi di esnan ku ta paga bèk no sa ku nan mes mester pidi pa baha e suma mensual, i ku huntu ku esei nan mes tambe mester duna nan entrada. Ademas, e suma mensual despues di e rekalkulashon nunka no ta bira mas haltu ku e suma mensual original.
Esnan ku ta paga bèk ku ainda no a pidi pa baha e suma mensual, na sèptèmber lo risibí un mail di DUO. Den e mail lo indiká kiko nan por hasi. Tambe nan ta bon biní na un di e ofisinanan di servisio temporal di DUO pa pidi e rebaho òf pa pregunta tokante e tópiko aki. 

Ofisina di servisio temporal

Pa pregunta tokante pago bèk di e debe di estudio serka DUO òf tokante finansiamentu di estudio, por pasa na un di e ofisinanan di servisio temporal. E empleadonan tambe por yuda ku yenamentu di formulario, òf ora un hende no tin akseso na Mijn DUO mas. Èks-studiante ku ta paga bèk un debe di estudio, na e ofisina di servisio por pidi un rebaho di nan debe di estudio. Ta hèndi si mesora nan trese un deklarashon di entrada di 2021 i 2022, pa asina e empleado di DUO por yuda mesora. Pa un bishita na un ofisina di servisio no ta nesesario pa traha un sita. Un tarheta di identifikashon válido sí ta nesesario.

Informashon online via webinar

Den e webinar ‘Paga bèk for di region di Karibe: kon e ta funshoná?’ DUO ta duna splikashon tokante entre otro petishon pa baha e suma mensual, dunamentu di e entrada, i e bentahanan di paga bèk lokal. Tambe tin un webinar spesial pa futuro studiante ku no por ta presente na e enkuentronan di informashon tokante pidi finansiamentu di estudio (akibou tin mas informashon tokante e enkuentronan aki) òf ta biba na Saba òf Sint Eustatius. Tur dos webinar ta grátis i ta optenibel ku suptítulo na ingles.

Enkuentronan di informashon futuro studiantenan

Futuro studiante i nan mayornan por mèldu na tur e islanan (eksepto na Saba i Sint Eustatius) pa a enkuentro di informashon ‘Pidi finansiamentu di estudio for di e region di Karibe: kon e ta funshoná?’ Durante e enkuentronan, DUO ta konta kiko finansiamentu di estudio ta konsistí di dje, kon i na unda studiantenan mester pidi finansiamentu di estudio, i kiko mas nan mester regla. Naturalmente, tambe tin espasio pa hasi pregunta. 

Kontakto di un otro manera?

Despues di un bishita na un ofisina di servisio, e enkuentronan di informashon òf e webinars ainda tin pregunta? E ora ei bo por hasi un videocall ku DUO òf laga DUO yama bo. Pa tur posibilidat pa kontakto, wak riba duo.nl/antillen.

Mas informashon

Dia 25 i 26 di sèptèmber DUO ta na Saba, i dia 27 i 28 di sèptèmber na Sint Eustatius. Di 2 te ku 6 di òktober na Sint Maarten, di 10 te ku 20 di òktober na Aruba, di 16 te ku 20 di òktober na Boneiru i di 23 di òktober te ku 3 di novèmber na Kòrsou.

Por haña mas informashon tokante e ofisinanan di servisio temporal, e enkuentronan di informashon i e webinars riba duo.nl/bezoekantillen.